Årstämma BPW Stockholm

Arrangör BPW Stockholm
Tid 2020-03-26 17:1519:00
Plats Online, länk skickas senare efter anmälan, Stockholm
Årstämma medlem
 

OBS- Notera att vi ej kommer träffas på Nationalmusem utan kommer göra mötet digitalt. Länk kommer skickas till de som anmält sig dagen innan stämman med instruktioner hur man är med.


Kallelse

Årsstämma i BPW Stockholm 26 mars 2020

Online via telefon eller dator, länk skickas senare efter anmälan


Dagordning

1. Mötets stadgeenliga utlysande

2. Val av ordförande för årsmöte

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Fastställande av dagordning

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att tillsammans med

ordförande justera protokollet

6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och

resultaträkning

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Behandling av styrelsens förslag

10. Behandlande av inkomna motioner

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget

12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år

13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

14. Val av ordförande

15. Val av styrelseledamöter

16. Val av två revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valkommitté och sammankallande

18. Beslut om övriga kommittéer

19. Val av ombud till BPW Sweden förbundskongress.

20. Val av förekommande representanter i andra organisationer

21. Övriga ärenden

Mvh
BPW Stockholm

För att delta krävs medlemskap.