Årsmöte Cleantech Östergötland 2020

Arrangör Cleantech Östergötland
Tid 2020-05-14 11:3013:00
Plats Ebbepark (Showroom), Westmansgatan 47, Linköping
Årsmöte Cleantech Östergötland
 

Välkommen till Cleantech Östergötlands årsmöte 2020

Medlemmar i Cleantech Östergötland (802444-9830) är välkomna att delta vid årsmötet.


Årsmöteshandlingar (årsredovisning, valberedningens förslag till ny styrelse, verksamhetsplan, budget samt eventuellt annat beslutsunderlag) finns tillgängliga att begära ut från johan.rydberg@cleantechostergotland.se, from den 27 april.

 

Dagordning

§1                      Årsmötets öppnande

§2                      Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3                      Val av två justeringsmän

§4                      Godkännande av röstlängd och dagordning

§5                      Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat

§6                      Föredragning av årsredovisningshandlingarna med

                          verksamhetsberättelse

§7                      Föredragning av revisionsberättelsen

§8                      Fastställande av resultat- och balansräkningarna

§9                      Disposition av årets resultat

§10                    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående

                           års förvaltning

§11                    Val av ordförande och två till sju styrelseledamöter

                           och eventuella suppleanter

§12                    Val av revisor och eventuell suppleant

§13                    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

§14                    Val av ledamöter till valberedning av vilka en skall

                           vara sammankallande

§15                    Behandling av motioner som anmälts till styrelsen

                           senast 3 veckor före årsmötet

§16                    Föredragande av verksamhetsplan och budget

§17                    Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

§18                    Övriga ärenden

§19                    Årsmötets avslutande