Styrelsearbete för Tillväxt 24 och 31 januari

Arrangör TÖS
Tid 2020-01-24 08:0016:00
Plats Brösarps Gästis www.gastis.se
Styrelsearbete för Tillväxt
 

 

 

 

 

 

STYRELSEARBETE för TILLVÄXT

TÖS - Tillväxt i Östra Skåne

PROGRAMBESKRIVNING

 


 


Styrelsearbete för Tillväxt –

Översikt & Inledning

 

 Styrelseutbildning för företagare

 

Allt fler företag ser värdet i att arbeta strategiskt med styrelsearbete - och det blir allt viktigare i tillväxt- och hållbarhetsarbetet. Även flera av er i TÖS har uttryckt ett intresse om att öka kunskapen om Styrelsearbete, vi avslutar därför projektet med en tvådagars styrelseutbildning, skräddarsydd att passa just er, den 24 och 31 januari i Brösarp.

 

Syftet är att medvetandegöra hur bolag genom aktivt styrelsearbete kan skapa en ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Grunden för utbildningen är att en värdeskapande styrelse genom genuin kunskap om kunskap om regler i styrelsearbete och ett strukturerat arbete bidrar till att affärsverksamheten utvecklas.

 

Målet är att stärka kunskapen och förståelsen med att arbeta med styrelsearbete, kopplat till den egna verksamheten.

 

Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

 

 

Denna utbildning kommer att ge dig:

 

·       Konkreta verktyg för att kunna arbeta med styrelsearbetet och därmed bli en attraktivare arbetsgivare och affärspartner.

 

·       Kunskap om hur strategiskt styrelsearbete kan stärka förtegets konkurrenskraft och möjliggöra hållbar tillväxt för företaget.

 

·       Goda exempel från företag i olika branscher.

 

·       Verktyg för att skapa ett effektivt styrelsearbete i praktiken.

 

·       Kunskap om varför värdeskapande styrelsearbete leder till lönsamhet och affärsnytta.

 

Dag 1 – Styrelsearbete för Tillväxt

 

Dag 1

·        Varför styrelsearbete?

·        Tillväxtbaserat styrelsearbete - en introduktion

·        Styrelseutveckling för små och medelstora bola

·        Aktiebolagsstyrelsen – roll, befogenheter och ansvar

·        Roll och ansvar – ordförande, ledamöter, verkställande direktör

·        Ansvarsfördelning mellan Styrelse -VD – Ledning

·        Styrelsens sammansättning

·        Styrelsens huvuduppgifter – sätta mål och följa upp

·        Styrelsemötet i praktiken – årscykel, rapportinstruktion, Styrelse-/VD instruktion samt styrelsens arbetsordning utifrån regler i den nya aktiebolagslagen från 1999.

·        Ägardirektiv

o Hemuppgift till dag 2

§  Struktur - att utifrån mallar ta fram förslag på struktur för hur det egna styreselsarbetet kan läggas upp, alternativt effektiviseras.

§  Ägardirektiv – att utifrån mallar ta fram förlag på ägardirektiv.

§   

Dag 2 – Styrelsearbete för Tillväxt

 

Dag 2

·        Återkoppling och reflektion kring hemuppgift

·        Bolagsstämman – roll och upplägg

·        Revisorn – roll och ansvar

·        Etik och moral

·        Kris och möjligheter

·        Omvärldsanalys

·        Ledningsgrupp – roll och ansvar

·        Strategiarbete

 

 

 

ANMÄLAN via länken nedan

 

9.1 Styrelsearbete för Tillväxt

BRÖSARP

 

Datum               Dag 1                 fredag 24 januari 2020

                           Dag 2                 fredag 31 januari 2020

Tid                      kl. 8-16             

Plats                   Brösarps Gästgifveri och Spa, Brösarp www.gastis.se

 

 

Anmäl er senast 15 januari 2020 på länken nedan

LÄNK

 

Ta gärna kontakt med mig om det är något ni undrar över!

/Maria

 

Maria Hammenberg

Processledare/Affärsutvecklare

Tillväxtspåret

Tillväxt i Östra Skåne

 

Telefon: 070-611 07 32

maria.hammenberg@ystad.se

 

 

 

Gertrud Elisabet Bohlin, kursansvarig, har närmare 40 års erfarenhet som entreprenör och ledare inom högteknologi, tillverkningsindustri och organisationer. Hon har suttit i 30-talet styrelser, de flesta aktiebolag i Sverige men även i bolag i Tyskland, USA och England. Gertrud har även erfarenhet från Handelsbolag samt Ekonomiska och Ideella föreningar. Hennes grundutbildning är inom beteendevetenskap från Umeå och Lunds universitet. Den har kompletterat med en Executive MBA och en Corporate Governance från EFL, Lunds University.  

Bland tidigare uppdrag kan nämnas; grundare och VD för Bohlin Reologi, VD Forskningsbyn Ideon och Regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne. Styrelseordförande i Nutek och Apptus Technolgy AB, Styrelseledamot i Sparbanken Finn, Sydkraft Fastigheter AB och Sydkraft Service AB, Elitförnster AB och Medicinska fakultet Lunds universitet.

.

 

Ansvariga för att genomföra TÖS Styrelsearbete för Tillväxt är EFL Executive Education

 

EFL Executive Education – since 1969 – vi utvecklar människor som utvecklar företag

• EFL är en stiftelse med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som sin huvudman. EFL grundades 1969 av Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt Länsstyrelsen i Skåne och har sedan dess varit en motor för såväl det regional näringslivsutveckling som kommunal- och landstingsutveckling.

 

• EFL är länken mellan Ekonomihögskolans expertis och omvärldens affärs-, ledarskaps- och verksamhetsutmaningar. Vi erbjuder utbildningar som bygger på akademiskt förankrad kunskap, på ett tillgängligt pedagogiskt sätt med utgångspunkt från kundens aktuella utmaningar och förutsättningar för sin verksamhet.

• EFL adresserar uteslutande och specifikt yrkesverksamma med utbildningar och utvecklingsinsatser inom områden såsom styrelseutveckling, strategi, management, affärsmannaskap, ledarskap, ledningsgruppsutveckling, ekonomi, innovation med mera.

 

• Vår hemmaplan är att arbeta med personer i executiva befattningar, vilket vi framgångsrikt gjort sedan vår stiftelse bildades för 50 år sedan. Förutom skräddarsydda verksamhetsutvecklings- och chefsprogram erbjuder vi en rad öppna executiva program på hög nivå såsom Leading IMPACT, EFL:s Styrelseprogram, Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom.

• EFL har en bas med 80 kvalificerade resurspersoner som kombinerar en akademisk kunskapsplattform med erfarenheter och förståelse för de verktyg/modeller/kompetenser yrkesverksamma behöver för att ta nya steg i sin egen och i sin verksamhets utveckling.

 

• EFL har ca: 90 medlemsföretag som via medlemskapet bl.a. erhåller direktaccess till aktuell teori och praktik inom individ- och verksamhetsutveckling. Det är också medlemsorganisationerna som kontinuerligt ger oss injektion och inspiration kring marknadens behov och önskemål.

 

Läs mer på www.efl.se och www.leadingimpact.se

 

EFL Skräddarsytt Vi på EFL är specialister på att skräddarsy utbildningar för att er organisation ska nå omedelbara och långsiktiga framgångar. I mer än 50 år har vi skapat flexibla och unika utbildningar och det senaste decenniet har vi genomfört fler än 700 kvalificerade företagsanpassade utbildningar.

 

EFL:s syn på kompetensutveckling - Vi mår bra av att vara i rörelse

Företag och personer mår bra av att utvecklas i nya riktningar, av att växa inom nya verksamheter och med nya kompetensområden. EFL:s grundtanke är att kompetensutveckling är motorn som sätter en verksamhet i rörelse. När vi prövar nya sätt att arbeta skapar vi en dynamik som är gynnsam för individer, företag och hela samhällen. Och det mesta kan göras bättre. Utmaningen är att veta hur.

 

 

Verkligheten kommer först

Vi arbetar med människor som är de främsta experterna på sitt eget företags situation, dvs. våra deltagare. Vi bygger på deras verklighet och ger dem verktygen att analysera, reflektera och beskriva organisationens utmaningar och problem. Den logiska frågan blir: Hur kan det göras bättre och mer värdeskapande? Vad kan jag bidra med? Vilken blir min roll?

 

Ordning och reda i begreppen

Det mesta vi lär ut har en omedelbar och påtaglig relevans, för varje idé har börjat som en utmaning eller ett problem på en arbetsplats. Alla verktyg och modeller är egentligen bara beskrivningar av hur det faktiskt går till på företag och i organisationer. Det vi vill bidra med är ordning och reda i begreppen. Snarare än att vi är fastlåsta i en given modell eller verktyg visar vi på olika alternativ och deltagarna får förhålla sig till dessa olika alternativ och bedöma vad som har mest relevans för deras utmaningar och verksamhet.

 

Kunskap är bara början

Att höja sin kompetens innebär att man får mer än bara kunskap: man vet också hur man ska använda den för att leda och styra en verksamhet, att åstadkomma förändring hos andra, och ofta även att ändra sig själv till och med förändra sig själv ibland. Visst krävs managementverktyg och processverktyg men främst av allt behövs insikten att kunskap bara är början.

 

Att hantera förändring är spännande

I flera av våra utbildningar ingår ett förändringsarbete som deltagarna genomför i sin egen organisation. Det tycker vi är viktigt, eftersom vi tror att medarbetarna kommer att få allt större ansvar för förändring i den föränderliga värld vi lever i och därför måste lära sig behärska både traditionella och moderna verktyg för att lyckas. Det första steget då är att beskriva och förstå hur arbetet sker och förstå vad som kan förbättras. Vi tror att det mesta kan göras bättre. EFL:s lärare kommer att bistå verksamheten och dess medarbetare med vad och hur.

Principerna som styr utformningen av vårt upplägg ska ta hänsyn till följande viktiga parametrar som vi tror ökar sannolikheten för bestående förändring och förbättring av såväl individers beteenden/förmågor/kompetens som verksamheters konkurrenskraft och resultat.

 

• Tydlig motivation och probleminsikt hos deltagaren

• Stark koppling till den enskilde deltagarens verksamhet och situation

• Deltagaren kan direkt applicera nyvunna kunskaper och förmågor

• Utveckling av deltagarens färdigheter och förmåga att hantera relevanta, aktuella och reella utmaningar och problem

• Fokus på helheten, d.v.s. alla de områden som behöver förstås och kanske förändras för att uppnå förändring

• Deltagaren utvecklar förståelse för användbara verktyg och perspektiv

• Deltagaren reflekterar över sin egen situation och handling

• Deltagaren har tillräcklig tid för att internalisera de nya perspektiven, verktygen, färdigheterna och förmågorna.

• Programmet är i hög utsträckning närvarande under hela tiden för programmets genomförande, ”inte då och då.”

 

 

Digital lärplattform – EFL Learning Lounge

Alla deltagare på utbildningen kommer under programmet att ha digitalt stöd via EFL Learning Lounge, där en särskild hemsida skräddarsys för er. Exempelvis kommer föreläsningsslides och kursmaterial att finnas och laddas upp löpande under kursens gång.

Deltagarna kommer åt EFL Learning Lounge både via sin dator och mobil/läsplatta. Inloggning från datorn sker antingen via www.efl.se (under ”log in” längst upp till höger på sidan) eller direktlänken: http://learning-lounge.efl.se. EFL Learning Lounge finns även som en mobilapp i App Store, vilket innebär att programmets deltagare på detta sätt alltid har tillgång till kursens material via mobiltelefon eller läsplatta. EFL Learning Lounge ger möjligheter till diskussion deltagare emellan eller med programchef/programmets resurspersoner mellan sammankomsterna

 

EFL – en hub för styrelsekompetens och styrelseutveckling

EFL har i flera decennier levererat styrelseutbildningar skräddarsytt för regionens näringsliv. Utbildningsområdets flaggskepp ”EFL:s Styrelseprogram” firar nästa år 20 år och har en ständigt växande alumniskara som för närvarande är drygt 400 personer. Programmets alumner och dess erfarenhet används flitigt i utvecklingen av nya styrelseutbildningar med olika inriktningar. EFL:s Styrelseutvecklingsområde har även ett Advisory Board bestående av styrelseerfarna representanter knutet till sig som fyller en viktig funktion i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av såväl EFL:s Styrelseprogram som skräddarsydda företagsanpassade insatser.

 

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram här: https://www.efl.se/program/styrelse/efls-styrelseprogram/

Baserat på styrelseforskningen vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och den goda förankring vi genom alumner och företagen/organisationerna i vårt medlemsnätverk är leverans av styrelseutbildningar ett av de viktiga affärsområden inom vilket vi levererar mycket genom åren. Några exempel på sistone är: * Styrelseprogram för Volvohandlare – skräddarsytt program för Volvo-åteförsäljares styrelser * Styrelseutbildning för Sydschakt AB * Styrelseutveckling för Business Port Staffanstorps medlemsföretag (som en del av satsningen ”Affärskunskap för att utveckla ditt företag till nästa nivå” för företagare i Staffanstorps Kommun.

 

Diplom från EFL

Efter genomgången utbildning och med godkänt resultat genomfört kunskapsprov i slutet på utbildningen kommer deltagarna att få ett diplom för genomgången Styrelseutbildning av EFL i samarbete med Tillväxt i Östra Skåne. Med vår unika koppling till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och med våra 50 år som marknadsledande inom management, affärsutveckling, ledarskap och styrelseutveckling inom regionen borgar för att din prestation håller hög standard och är erkänd i näringslivet.

 

För mer information, läs ”10 skäl att välja EFL” på vår hemsida: https://www.efl.se/om-efl/tio-skal-att-valja-efl/