H-DCS Internationella 2020 Falkenberg

Arrangör H-DCS
Tid 2020-08-13 08:002020-08-16 12:00
Plats Falkenbergs Motorstadion., Falkenberg
INSLÄPP/TRSPT
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 68
 
In tors 13/8 8-12
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
In tors 13/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 8
 
In tors 13/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 11
 
In tors 13/8 20-23
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
In fred 14/8 8-12
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 8
 
In fred 14/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 11
 
In fred 14/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 11
 
In fred 14/8 20-23
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
In lörd 15/8 8-12
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 4
 
In lörd 15/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 4
 
In sönd 16/8 8-12
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
MEDLEMSBUTIKEN
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 53
 
Butik tors 13/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 8
 
Butik fred 14/8 9-13
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Butik fred 14/8 11-15
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 8
 
Butik fred 14/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 4
 
Butik fred 14/8 14-18
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 4
 
Butik fred 14/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 4
 
Butik lörd 15/8 13-17
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 6
 
Butik lörd 15/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 5
 
Butik sönd 16/8 9-13
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 8
 
Butik lörd 15/8 8.00-11.00
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 4
 
DATA/DRIFT/EL
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Data/Drift/El 12-16/8
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
CAMPINGVÄRD/STÄD
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 39
 
Camp/Städ tors 13/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Camp/Städ tors 13/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Camp/Städ tors 13/8 20-24
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Camp/Städ fred 14/8 8.30-12.30
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ fred 14/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ fred 14/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ fred 14/8 20-24
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ lörd 15/8 8.30-12.30
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ lörd 15/8 9.30-13.30
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ lörd 15/8 13-17
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ lörd 15/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ lörd 15/8 20-24
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ sönd 16/8 8.30-12.30
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
Camp/Städ sönd 16/8 10-14
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 3
 
BEVAKNING
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 22
 
Vakt tors 13/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt tors 13/8 20-24
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt tors 13/8 23-08
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt fred 14/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt fred 14/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt fred 14/8 20-24
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt fred 14/8 23-08
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt lörd 15/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt lörd 15/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt lörd 15/8 20-24
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Vakt lörd 15/8 23-08
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
SJUKVÅRD
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 15
 
Sjukv tors 13/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 1
 
Sjukv tors 13/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 1
 
Sjukv fred 14/8 8-12
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 1
 
Sjukv fred 14/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 1
 
Sjukv fred 14/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Sjukv fred 14/8 20-24
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Sjukv lörd 15/8 8-12
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 1
 
Sjuk lörd 15/8 12-16
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 1
 
Sjukv lörd 15/8 16-20
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Sjukv lörd 15/8 20-24
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 2
 
Sjukv sönd 16/8 8-12
Inga bokningar ännu
Platser kvar: 1
 

H-DCS - Organisationsförändring

Historik

H-DCS organisation har i stort sett varit likadan de senaste 20-25 åren dvs en styrelse bestående av 5-6 ledamöter samt ordföranden i de olika distrikten. Detta är vad som i föreningssammanhang kallas en “stor styrelse” dvs när samtliga delgrenar i föreningen finns representerade i styrelsen. Detta har inneburit att numerären har varit mellan 16-17 styrelseledamöter. Med en sådan stor styrelse har det heller inte varit aktuellt med suppleanter. Samtliga ledamöter har valts på årsmötet med olika överlappningar ang mandatperioder för att skapa stabilitet, kontinuitet och föra över kunskap och erfarenhet.

Fördel

Fördelen har varit att alla i styrelsen har fått direktkontakt med de frågor som beslutats/handlagts och att alla har varit delaktiga, i alla fall formellt, i de beslut som tagits. Fördelen har också varit att alla DO får träffa varandra på styrelsemöten och utbyta erfarenheter och knyta kontaktnät. DO har också fått kännedom om de löpande förvaltningsärenden som VU (Verkställande Utskottet) handlagt och på så sätt fått inblick i den löpande förvaltningen mellan styrelsemötena.

Nackdel

Nackdelen har varit att styrelsen varit stor och att styrelsemötena har en tendens att dra ut på tiden och att mindre tid kunnat avsättas till enskild sakfråga. Genom styrelsens storlek har också styrelsemötena blivit kostsamma och en normal kostnad för en enskild ledamot kan beräknas till ca 7.500 - 8.000 Kr/ledamot. Totalt ca 125.000 Kr för ett möte inkl valberedning och revisorer som normalt deltager. Detta medför att antalet möten måste begränsas till 2 ggr/år, vår och höst. Genom såväl storlek som mötesfrekvens har framföra allt VU upplevt en seghet i besluts- och verkställig- hetsprocessen som i flera stycken bromsat arbetet och utveckling av rutiner/aktiviteter.

VU

Mellan mötena har VU haft möte och för att kunna driva verksamheten har VU/enskilda VO-ansvarig (Verksamhetsområdes-...) tagit beslut för driften vilka normalt skulle ingå i en styrelses beslut. VU har inget mandat att ta beslut om inte styrelsen ger VU i princip carte blanche som fullmakt att driva klubben mellan mötena.

VU har bestått av 6 personer varav en är en DO som utses vid konstitueringen. VU som arbetsgrupp har varit för liten och detta har inneburit att arbetsbelastningen på de enskilda VO-ansvariga stundtals blir extrem och långt utöver ett ideellt uppdrags normalinsats.

DO vars huvudsakliga uppgift har varit att planlägga och bedriva hojverksamheten i distrikten, har tvingats delta och ta del i ärenden och uppgifter som de inte varit förberedda på och som i flera fall går utanför såväl intresse som fallenhet och färdighet. En DO:s naturliga inriktning torde vara att skapa trevliga aktiviteter för medlemmarna.

Mål

Målet är att skapa rakare och mer effektiva vägar att styra och utveckla klubben till fördel för de aktiviteter som anordnas för våra medlemmar.



Syfte

DO

Syftet är att DO skall kunna fokusera sin kraft och resurser på att rekrytera fler medlemmar och göra bättre aktiviteter för att klubben skall vara stark och upplevas vara värd att vara medlem i. DO skall inte behöva lägga tid och resurser på löpande förvaltningsarbete och utveckling av den inre verksamheten. DO skall inte behöva ingå i styrelsen.

Styrelse

Styrelsen skall kunna arbeta mer effektivt med tätare möten, formellt stöd för tagna beslut och policys och kunna konstituera sig så att enskilda befattningshavare får stöd och hjälp genom fler engagerade i respektive VO. Styrelsen skall kunna bilda arbetsgrupper för olika inriktningar. Styrelsen måste vara större än nuvarande VU.



Förändring i stort

DO

DO föreslås av valberedningen och väljs av årsmötet. DO:s uppgift är att leda och organisera arbetet i sitt distrikt. DO är direkt underställd styrelsen. DO:s färdigheter bör huvudsakligen vara inriktad på att möta medlemmar och skapa tillfällen för medlemmarna att mötas i tid och rum. DO bör organisera D med lokalombud som i sin tur har ansvar för ett geografiskt område. DO utser sina LO och informerar styrelsen om sin organisation. LO är underställda DO som tillsammans organiserar och synkroniserar verksamheten i D.

DO skapar en verksamhetsplan och budget som beslutas av styrelsen. Varje DO är som tidigare en egen resultatenhet.

Styrelse

Styrelsen väljs av årsmöte. Styrelse leder arbetet i klubben. Årsmöte väljer president, vice president, kassör och sekreterare samt ytterligare fem ledamöter. Styrelsen skall sedan konstituera sig och utse vice kassör, vice sekreterare, editor och prylansvarig samt en ledamot. Styrelsen skall inom sig utse ett AU med beslutsrätt mellan styrelsemötena. Styrelseledamot skall ej vara DO. Styrelsen kan inom sig skapa arbetsgrupper för den löpande verksamheten för t.ex ekonomi, medlemsrekrytering, marknadsföring, träffverksamhet, butik, hemsida mm och får adjungera medlem till arbetsgrupp.

Inom styrelsen skall utses ansvarig så att varje DO skall ha en kontaktman i styrelsen. Kontaktmannen skall hålla sig informerad om verksamheten, vara en förbindelselänk mellan styrelsen och DO och stötta DO med personliga besök på träffar etc.

Styrelsen kan skapa arbetsgrupper utanför styrelsen som kan bestå av såväl förtroendevalda som övriga medlemmar och kan till dem delegera beslutsrätt enligt styrelsebeslut.



Samverkan DO - Styrelse

Styrelsen skall kalla styrelsen och DO till ett budget- och planeringsmöte på hösten för utbilda, planlägga och samordna nästkommande års verksamhet.

Mässansvarig DO kan kalla till informations- och uppföljningsmöte i samband med mc-mässa.

Styrelsen skall kalla DO till ett vårmöte för att samordna och informera inför stundande säsong och årsmöte.

Styrelsens respektive DO-kontakt skall hålla kontinuerlig kontakt med sin DO och göra personliga besök.

Styrelsen och DO skall löpande hålla varandra informerade om sin respektive verksamheter.