MALMÖ GALLERIHELG 2021

Arrangör Konstfrämjandet Skåne
Tid 2021-09-24 18:002021-09-26 16:00
Gallerier och utställningsrum
650 kr
Pop up
650 kr

** IN ENGLISH BELOW**

Malmö Gallerinatt blir Malmö Gallerihelg 2021!


Nu har vi lyssnat och vridit och vänt på våra utställares erfarenheter av förra årets anpassning med Galleriveckan 2020. På det stora hela var många mycket nöjda med att det blev ett event med fokus på konsten trots pandemin. De hade färre besökare men flera vittnar om kvalitativa konstmöten och nya möjligheter med fler öppna dagar. Naturligtvis saknade vi alla festen!

Nu gör vi en variant med något färre öppettimmar men ändå spridning på tre dagar, och skapar möjlighet till valfri festkväll. Vägen fram för att garantera stans största konsthändelse på året, är att göra en gallerihelg 24-26 september
 
TIDER
Samtliga aktörer följer tiderna nedan för att det ska vara användarvänligt för besökarna. 
Vi gör en kompromiss utifrån de vanliga öppettiderna och era förutsättningar att medverka, med eller utan lokal.

Gallerier: 24-26 september,  fre kl. 18-22 och lör-sön kl. 12-16. 
Pop up-aktörer: 25-26 september, lör-sön kl. 12-16.
 
Dessa tider är de obligatoriska för att medverka. Varje utställare följer rådande rekommendationer och kan om läget tillåter välja att ha utvidgade öppettider eller fest på eget initiativ utöver öppettiderna.

Utställningar kan som vanligt fortsatt pågå efter gallerihelgen och all information i appen ligger kvar året ut.
 
Utställare reglerar själva antalet besökare och följer Folkhälsomyndighetens då dagsaktuella rekommendationer. 
I händelse av att ett galleri eller utställningsrum inte kan hålla öppet men ändå vill vara med, kan de göra fönsterutställningar eller arbeta i det publika rummet. Samma tider gäller.
 
 
GUIDADE TURER
Vi har valt att avvakta för att se hur pandemiläget ser ut innan vi tar några beslut om fysiskt guidade turer. 

Förra året bad vi er komma in till oss för att göra korta filmade intervjuer att publicera i våra sociala kanaler. I år har vi valt att inte ha några intervjuer hos oss på plats, men ni är alla välkomna att skicka in en egen film på max 1 minut (helst textad för att vara så tillgänglig som möjligt!). Då filmerna uppskattades väldigt mycket av Galleriveckans besökare förra året så uppmuntrar vi er att skicka in en till oss - men det är förstås frivilligt! 

 
PROGRAMBLAD
Programblad med karta görs som vanligt och de kommer kunna hämtas upp i Konstfrämjandet Skånes lokaler eller levereras med cykelbud veckan innan Gallerihelgen.

 

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA DELTAGARE

KRITERIER MALMÖ GALLERIHELG
Malmö Gallerihelg är ett evenemang för Malmös stadigvarande gallerier, men det finns även möjlighet för pop up-gallerier och konstnärskollektiv att öppna upp under helgen. Max 40 st pop up-deltagare kan anmäla sig till det officiella programmet. Det är först till kvarn som gäller. För gallerier finns ingen gräns i antal deltagare. 

Om er verksamhet uppfyller nedan listade kriterier är ni välkomna med er anmälan till årets gallerihelg:

Kriterier för rubriken ”gallerier”

 • Ett galleri eller en konstinstitution som driver årlig verksamhet i Malmö

 • Regelbundna öppettider för allmänheten

 • Galleriet har en egen och uppdaterad hemsida eller Facebook-sida


Kriterier för rubriken ”pop up”

 • Konsten står själv i ett eget rum (är inte en del av ett café, en butik eller en restaurang)

 • En temporär konsthändelse eller utställning på en plats där det vanligtvis inte bedrivs en publik konstverksamhet.

Är du en enskild konstnär som vill vara med, ber vi er att kontakta ett galleri som ni känner släktskap med alternativt gå samman med en grupp konstnärer för ett gemensamt initiativ.


ANMÄLAN:

 • Deltagaravgiften är 650 kronor och går oavkortat till att finansiera formgivning och tryck av det fysiska programbladet. Betalning sker i samband med anmälan och är bindande.

 • Det är många deltagare under Malmö Gallerihelg så för att undvika förvirring ange mailadressen till den person som ansvarar för ert utställningsrum, det är till den mailadressen ni kommer få all information från oss och genom den vi håller kontakt. 


OM PROGRAMBLAD OCH SOCIALA MEDIER:

 • Kortfattad information om utställningarna sprids via det tryckta programbladet vilket även innehåller en karta där alla deltagande verksamheter märkts ut.

 • Konstfrämjandet Skånes app dedikeras helt åt Malmö Gallerihelg. Här finns utrymme för bildmaterial och lite mer utförlig information om utställningarna. Appen innehåller även en kartfunktion som gör det lätt att navigera mellan olika utställningsrum.

 • Information om hela evenemanget kommer att spridas i våra sociala medier, där vi i mån av tid dessutom gör unika inlägg för varje deltagande verksamhet.

 • All information mailas till malmogallerinatt@konstframjandet.se

 • Vårt fokus ligger på att marknadsföra Malmö Gallerihelg i sin helhet. Det är därför viktigt att ni som utställare själv ombesörjer att information om just er utställning sprids i era unika kanaler (sociala medier, kalendarier etc.).


UNDER GALLERIHELGEN:

 • Alla deltagande utställare har öppet för allmänheten under de dagar och tider specificerat ovan för deras kategori. 

 • Alla deltagande utställare för besöksstatistik under veckan vilken sedan meddelas till oss. VIKTIGT!


VIKTIGA DATUM.
Fredagen den 25/6 (midsommarafton)
Sista anmälningsdag. Anmälan är bindande. 
 
Måndagen den 2/8
Deadline för att skicka in utställningsinformation.
Informationen ska skrivas i erhållet formulär, där vi efterfrågar utställningstitel, medverkande konstnärer, övrig info, ev. programpunkter etc. Om vi inte har fått er information till detta datum kommer den inte med i det trycka programmet!
 
Onsdagen den 11/8
Dags att godkänna programtexten. Texten kommer att mailas ut till er för korrektur senast måndagen den 9/8.

Fredagen den 20/8
Sista chansen till korrektur. Färdigt programblad med karta skickas till er senast den 18/8. Behöver något korrigeras ska det skickas till oss senast fredagen den 20/8

13-14 september
Upphämtning av programbladet i Konstfrämjandet Skånes lokaler. 

16-17 september: 
Programblad levereras med cykelbud till de utställare som inte kunnat hämta det tidigare.

24-26 september: GALLERIHELG!


Vi hoppas såklart att ni tillsammans med oss vill vara med och skapa årets konsthändelse i Malmö och Skåne!

Vi ses!

Konstfrämjandet Skåne


----------------------------------------------------------------------------------------

Malmö Gallery Night becomes Malmö Gallery Weekend 2021!

 

We have listen and twisted and turned our exhibitors’ experiences of last year’s adaption with Gallery Week 2020. On the whole, many of you were very pleased that it was an event with a focus on art despite the pandemic. Exhibitors had fewer visitors but more of you testify to qualitative art meetings and new opportunities with more open days. Of course we all missed the party!

 

This year we will make a variant with slightly fewer opening hours but still spread over three days, and create the opportunity for an optional party night. The way forward to guarantee the city’s biggest art event of the year, is to make a gallery weekend September 24-26.

 

DATES & HOURS

 

All participating exhibitors need to follow the times below to make the event user-friendly for visitors. We make a compromise based on the usual opening hours and conditions for participating, with or without premises.

 

Galleries: September 24-26, Friday At 18.00 -22.00 and Saturday-Sunday at 12.00-16.00

 

Pop-up: September 25-26, Saturday-Sunday at 12.00-16.00. 

 

These times are mandatory to participate. Each exhibitor follows the prevailing recommendations and can, if the situation allows, choose to have extended opening hours or a party on their own initiative in addition to the opening hours. As usual. Exhibitions can continue after the gallery weekend and all information in the app remains for the rest of the year.

 

Exhibitors themselves regulate the number of visitors and follow the Public Health Agency’s then current recommendations. In the event that a gallery or exhibition space cannot remain open but still wants to participate, they can do window exhibitions or work in the public space. The same times apply.

 

GUIDED TOURS

 

We have chosen to wait to see what the pandemic situation looks like before we make any decisions about physically guided tours.

 

Last year we asked you to come to u sto do short filmed interviews to publish in our social media. This year we have chosen not to have  any interviews with us on site, but you are all welcome to send in your own videos of a maximum of 1 minute (preferably subtitled to be as accessible as possible!). As the videos were very much appreciated by Gallery Week visitors last year, we encourage you to send on to us – but it is of course voluntary!

 

PROGRAM SHEET & MAP

Program sheets with a map are made as usual and they will be picked up at Konstfrämjandet Skåne’s premises or be delivered with a bicycle courier the week before the event.

 

IMPORTAT INFORMATION TO ALL PARTICIPANTS

 

CRITERIA MALMÖ GALLERY WEEKEND

 

Malmö Gallery Weekend is an event for Malmö’s permanent galleries and exhibitors, but there is also opportunity for pop-up galleries and artist collectives to open during the weekend. A maximum of 40 pop-up participants can sign up for the official program. It is first come, first served. For Galleries, there is no limit to the number of participants.

 

If your business meets the criteria listed below, you are welcome to register for this year’s gallery weekend:

 

Criteria for the heading ”galleries”:

·      A gallery or an art institution that conducts annual activities in Malmö.

·      Regular opening hours for the public.

·      The gallery has its own and updated website or Facebook page.

 

Criteria for the heading ”Pop up”:

·      The art stand in it’s own room (is not a part of a café, a shop or a restaurant)

·      A temporary art event or exhibition in a place where a public art activity is not usually conducted.

 

If you are an individual artist who wants to join, we ask you to contat a gallery that you feel related to or join a group of artists for a joint initiative.

 

 

REGISTRATION

 

·      The participation fee is SEK 650 and goes in full to finance the design and printing of the physical program sheet. Payment is made in connection with registration and is binding.

·      There are many participants during Malmö Gallery Weekend, so to avoid confusion, enter the email address of the person responsible for your exhibition room. It is through that email address you will receive all information from us and through that email we keep in touch.

 

 

PROGRAM SHEET AND SOCIAL MEDIA

·      Brief information about the exhibition is spread via the printed program sheet, which also contains a map where all participating activities are marked out.

·      Konstfrämjandet Skåne’s app is completely dedicated Malmö Gallery Weekend. There is space for pictures and a little more detailed information about the exhibitions. The app also includes a map function that makes it easy to navigate between different exhibition rooms.

·      Information about the entire event will be spread in our social media where we also make unique posts for each participating activity, if time permits.

·      All information is emailed to malmogallerinatt@konstframjandet.se.

·      Our focus is on marketing Malmö Gallery Weekend in its entirety. It is therefore important that you as an exhibitor yourself ensure that information about your particular exhibition is spread in your unique channels (social media, calendars etc.).

 

 

DURING THE GALLERY WEEKEND

 

·      All participating exhibitors are open to the public during the days and timed specified above for their category.

·      All participating exhibitors take visitor statistics during the week, which is then sent to us. IMPORTANT!

 

 

IMPORTANT DATES

 

Friday 25/6 (midsummer eve)

Application deadline! Registration is binding.

 

Monday 2/8

Deadline for submitting exhibition information. The information must be written in the form received, where we request exhibition title, participating artists, other info, such as your program during the night. If we have not reveived your information by this date, it will not be included in the printed program!

 

Wednesday 11/8

Time to approve the program text. The text will be emailed to you for proofreadin no later than Monday 9/8.

 

Friday 20/8

Last chance for proofreading. Completed program sheet with map will be sent to you no later than Wednesday 18/8. If something needs to be corrected, it must be sent to us no later than Friday 20/8.

 

13-14/9

Pick up the program sheet at Konstfrämjandet Skåne.

 

16-17/9

Program sheets are delivered with bicycle courier to the exhibitors who have not been able to pick it up before.

 

24-26/9

GALLERY WEEKEND!

We hope that you, together with us want to be involved in creating this year’s art event in Malmö and Skåne.

 

See you!

Konstfrämjandet Skåne