Årsmöte 2021

Arrangör Autism & Aspergerföreningen Stockholms Län
Tid 2021-03-16 19:0020:00
Plats Stockholms Län, Online
Årsmöte 2021
 

Välkomna på Autism & Aspergerföreningen Stockholms Läns årsmöte 2021


Tisdagen den 16 mars med start kl:19.00 på digitala plattformen Zoom.

Logga gärna in 10 minuter tidigare för att säkerställa att du kommer in i mötet ordentligt.

Motioner ska vara inlämnade senast den 16 januari till info@autismstockholm.org 
Skriv "motion" i ämnesraden, tack.


Nedan följer förslag till dagordning

Årsmöte 2021 03 16 

01 Mötet öppnas 
02 Val av årsmötets a) ordförande b) sekreterare 
03 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
04 Godkännande av dagordningen 
05 Upprättande och justering av röstlängd 
06 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
07 Föredragning och behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 
08 Föredragning av revisionsberättelse 
09 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
10 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
11 Fastställande av medlemsavgifter för år 2021 
12 Fastställande av ersättningar under innevarande år 
13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 
14 Val av ordförande i föreningens styrelse 
15 Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse 
16 Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordningen för inträde i styrelsen 
17 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
18 Val av valberedning med sammankallande 
19 Val av ombud och ersättare till Riksmötet 
20 Behandling av inkomna motioner och förslag framlagda av distriktsstyrelsen och riksförbundets styrelse 

Vi anpassar och lägger in paus i programmet, om det skulle dra ut på tiden och bli ett längre möte. 
Vi beräknar att mötet kommer att avslutas ca 20.00


Gå in på vår hemsida för att hitta handlingar och läsa mer: 

Välkomna!