Uppstartsträff - resurscentra samråd

Arrangör Länsstyrelsen Norrbotten
Tid 2019-10-28 11:002019-10-29 13:00
Plats (Uppdateras senare) , Luleå
Uppstartsträff - resurscentra samråd
 

Välkomna på uppstartsträff för resurscentras samråd!

Vi önskar att ni utser en representant – från respektive kommun – att delta i återkommande samråd gällande våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.

De inbjudna är en handläggare från socialtjänsten i varje kommun i Norrbotten samt ett ”kompetensteam” med representanter från flera olika verksamheter t.ex. polis, kvinno- och tjejjour, flyktingmottagning, Freda-mottagning sammankallas nu för att starta upp Norrbottens samråd.

Bakgrund: Länsstyrelsen i Norrbotten har ett regeringsuppdrag att vara pilotlän för att stödja uppstart av resurscentra. Efter kommunbesök och kartläggning har arbetsgruppen arbetat fram ett förslag för verksamhet i Norrbotten i form av ett samråd.  

Syfte: Att starta igång samrådet är första steget av en verksamhet som stöttar länet genom resurscentra. Det övergripande målet för verksamheten är att öka samverkan, öka kompetensen och sprida kunskap i ärenden gällande våldsutsatthet i nära relation och i synnerhet hedersrelaterat förtryck och våld.  Detta gör vi genom att erbjuda stöd i handläggning, kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande inslag. Genom uppstartsträffen skapas förutsättningar för att delta och dela med sig av komplexa fall, både lyckade och mindre lyckade exempel.

Önskemål om kommunens kontaktperson/ambassadör?

·         En person som möter målgruppen i rollen som myndighetsutövare

·         Bra om intresse finns att vara en viktig del i det fortsatta arbetet med att stödja länet i frågorna våld i nära relation samt hedersrelaterat förtryck och våld

·         Kunna delta vid samråd på måndagar (jämn vecka?) kl 13:30-15:30

Program kommer senare.

Vi står för resa och övernattning samt bjuder på lunch och middag.