Årsstämma Coompanion 2019 anmälan

Arrangör Coompanion Kooperativ Utveckling Västernorrland
Tid 2019-05-16 14:4519:30
Plats Olof Högberg salen Länsbiblioteket entréplan. , Härnösand
ÅRSSTÄMMA 17.00-18.30
 
Kooperativ interaktion 15-17.30
 
Styrelsen konstituerar sig 18.30
 
Anmäler mig till hela evenemanget
 Välkommen till Coompanion Kooperativ Utvecklings Årsstämma 2019!

Program
14.45 Välkommen! (FIKA- kaffe, thé och go`fika)

15.00-15.15 Susanne Vinderå och Kerstin Stickler, Coompanion Västernorrland inleder.

15.15-16.30 Kooperativ Interaktion
Fem nystartade kooperativ presenterar sina verksamheter med en framtidsblick.
Mediakollektivet Höga Kusten
Öyegården Treat & Retreat
Hotell Mannaminne
Made in Medelpad

16.30 Prisutdelning Årets kooperativ HSB prisvärd
Avtackning avgående styrelseledamöter

FIKA (Matig macka)

17.30 Ordinarie Årsstämma

ÄRENDEN
1. Stämman öppnas.
2. Godkännande av röstlängd
3. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
4. Val av ordförande för stämman
5. Anmälan om ordförandens val av protokollförare.
6. Val av en person all jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
7. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
8. Årsredovisningen
9. Revisionsberättelsen
10. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrebens ledamöter
13. Beslut om serviceavgift för det kommande verksamlletsåret.
14. Beslut om arvode till förtroendevalda
15. Val av styrelse
a) fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
b) val av ordförande
c) val av övriga ledamöter
d) eventuella val av suppleanter
16. Val av revisorer
a) val av revisor/-er
b) eventuellt vaI av suppleant/-er
17. Val av valberedning jämte sammankallande

KL 18.30 nyvalda styrelsen konstituerar sig.

OBS! Medlemmar: ANMÄL OMBUD TILL vasternorrland@coompanion.se