Klimatpåverkan från byggmaterial & byggprocess

Arrangör Lunds Kommun & Helsingborgs Stad
Tid 2019-05-17 08:1014:15
Plats Magle konserthus Magle Stora Kyrkogata 4 22350 Lund, Lund
Klimatpåverkan från byggmaterial & byggprocess
 

Lunds Kommun och Helsingborgs Stad bjuder med stöd av Region Skåne in politiker, tjänstemän och privata aktörer till en konferens kring minskad klimatpåverkan från byggmaterial & byggprocess

Med en ökande energieffektivisering får klimatpåverkan från byggmaterial & byggprocess en allt större andel av en byggnads totala klimatavtryck under sin livstid. Hur kan vi mäta en byggnads klimatavtryck och hur arbetar vi effektivast med frågorna.

Fokus är på den byggnation som kommunen och de kommunala bostadsbolagen uppför och i första hand nybyggnation men frågorna är i högsta grad aktuella även för andra aktörer som vill bygga med minskad klimatpåverkan.

Under konferensen kommer vi att lyfta Boverkets förslag om klimatdeklaration och loggbok/dokumentationssystem, hur vi kan beräkna klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv och hur vi kravställa vid upphandling mot entreprenör. Vad menas med miljövarudeklarationer och hur fungerar Byggbranschens Miljöberäkningsverktyg. Vi får även ta del av exempel på arbetet som sker inom kommuner och kommunala bolag samt ta del av byggbranschens tankar om vägen framåt.

Vi får även ta del av tankar om lokala färdplaner för klimatneutralt byggande samt avslutar med en diskussion kring betydelsen av att ha med frågan i alla delar av processen.


Program:

8.10 Registrering & Kaffe

8.30 Introduktion

 • Betydelsen av ett helhetstänk

 • Resurseffektivt byggande

 • Möjligheter och begränsningar i att formulera livcykelbaserade krav vid upphandling.

08.50 Att beräkna klimatpåverkan från byggnader – IVL
Anders Ejlertsson, IVL - Svenska Miljöinstitutet

 • Boverkets förslag på Klimatdeklaration – betydelse och eventuell tidsplan

 • Loggbok/dokumentationssystem.

 • Hur beräknar vi Klimatpåverkan från byggnation?

  • Livscykelanalyser – Introduktion + LCA-trappan

  • Miljövarudeklarationer (EPD)

  • Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

 • Digitalisering av EPD:er och LCA – vad är på gång?

09.45 Kaffepaus

10.10 Klimatkrav och kravställning vid upphandling

Jonas Melén, Trafikverket

10.30 Inspel från byggbranschen
Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Ulla Janson, Skanska

 • Hur resonerar branschen kring kraven på minskad klimatbelastning

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser man framåt

 • Dialogen med kommunala förvaltningar & bolag

 • Kravställning vid upphandling av entreprenad

11:10 Pilotprojekt och erfarenheter

Aktuella Pilotprojekt med fokus på minskad miljö- & klimatpåverkan
Lena Nordenbro, Lunds Kommuns Fastighets AB

Att ställa krav på klimatberäkningar vid nybyggnation
Fadi Alnaji Stockholm Stad

Hoppet i Göteborg – Ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation
Hanna Ljungstedt, Göteborg Stad

12.10 Lunch

13.00 Lokal färdplan mot klimatneutralt byggande

Andreas Holmgren, Hållbart Byggande i Syd

13.30 Paneldebatt – diskussion/frågestund
Andreas Eggertsen Teder, White Arkitekter
Anders Ejlertsson, IVL - Svenska Miljöinstitutet
Lena Nordenbro, Lunds Kommuns Fastighets AB
Jonas Melén, Trafikverket
Andreas Holmgren, HBSyd/Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Hanna Ljungstedt, Göteborg Stad


14.15 Avslutning